Endringer i vedtektene 2009

Forslag til endring av vedtektene - antall styremedlemmer

 

Bakgrunn

Vedtektene for Seterhaugen borettslag § 8-1 bestemmer at styret skal bestå av en styreleder og to andre medlemmer med tre varamedlemmer. I og med at borettslaget er nyopprettet, kan det være en fordel å dele oppgavene på flere styremedlemmer enn tre. Dette er bakgrunnen for forslaget om å øke antall styremedlemmer til fire. Tilsvarende foreslås det å øke antall varamedlemmer til fire.

Etter at borettslaget er over i en god driftsform, kan det bli aktuelt igjen å redusere antall styremedlemmer til tre og varamedlemmer til tre.

 Forslag til vedtektsendring av § 8-1 Styret:

 Vedtektene for Seterhaugen borettslag § 8-1 endres til å lyde:

(1) Borettslaget skal ha et styre som skal bestå av en styreleder og tre andre medlemmer med fire varamedlemmer.

 

Seterhaugen, 9. mars 2009

Forslagsstillere: Carina Theresia Castellan      Jarle Myhre        Øyvind Sunde

 
Forslaget ble vedtatt.