Enter Title

 

Informasjon fra generalforsamlingen 2012

 

Generalforsamlingen ble holdt 26. april 2012, og det møtte 18 andelseiere. I tillegg var tre andelseiere representert ved fullmakt. Det møtte ingen leietakere.

Resultatet av behandlingen ble:

 • Årsregnskapet og årsmeldingen for 2011 ble godkjent (årsoppgjøret er lagt ut på beboersiden)
 • Budsjettet for 2011 ble tatt til orientering (budsjettet ligger på beboersiden)
 • Vedtak fra andre saker:
 • Det inngås felles digitalavtale med Norsk Kabel-TV mot at den enkeltes digitalavtale med Get avvikles.
 • Det støttes opp om utviklingen av ballsletta på Skyttamyra og borettslaget inngår avtale om årlig driftsstøtte for plenklipping sammen med de andre borettslagene i området (Torvgrenda og Soltunet).
 • Det er anledning til å plassere dekk i garasjen på den enkeltes oppstillingsplass. Styret sørger for å fjerne hensatte eiendeler.
 • Styret følger opp grøntområdet og vurderer behov for bruk av faglig bistand.
 • Styret vurderer belysning av parkeringsområdet mellom blokk 1 og 2.
 • Det ble gitt orienteringer om HMS/internkontroll
 • Mål, risikovurderinger, registrering av avvik og oppfølging av tiltak
 • Oppfordring om at beboerne bidrar til å tenke sikkerhet og varsle om uønskede hendelser, blant annet knyttet til brannfare, gasslekkasjer, oppbevaring av brannfarlige væsker og forbud mot oppbevaring av propanbeholdere i bodene, holde dører og gitterportene ved rømningsveiene.
 • Det er løpende tilsyn med borettslaget ved vaktmester, og styret gjennomfører selv tilsyn gjennom vernerunde.
 • Det ble gjennomgått et infoskriv om ”teknisk drift av leilighetene” (vedlagt innkallingen), som omfattet vann, varme/gass, ventilasjon, strøm, alarmsentral, dørtelefon og takvinduer (se mer om orienteringene på beboersiden)
 • Det ble gitt en kort informasjon om utbyggingsplaner for Skytta terrasse (nabotomt)
 • Valgkomiteens forslag til tillitsvalgte ble vedtatt.  Følgende valg ble gjort:
 • Leder Øyvind Sunde (976 10 122)
 • Styremedlem Haakon Tronrud
 • Styremedlem Jarle Myhre (934 83 187)
 • Styremedlem Carmen Hatledal Knutsen (975 89 569)
 • I tillegg ble det valgt 4 varamedlemmer, 2 delegater til Usbl og 3 medlemmer av valgkomiteen (oversikt over tillitsvalgte finnes på hjemmesiden under flippen ”kontakt oss”).
 • Forslag til godtgjørelse ble godkjent.                                                                                                                                                                                                          

Fra årsmeldingens redegjørelse om styrets arbeid i 2011, nevnes:

 • Vann i garasjen: Utbygger og uavhengig ekspertise har gjennomgått det bygningsmessige og ventilasjonsanlegget, og konkluderer med at dette følger bygningskravene. Garasjen er tett. Vannansamling skyldes avrenning fra biler, eksempelvis fra snø, og kondens ved drift av ventilasjonsanlegget. Styret har fått ”driftsinstruks” for kjøring av ventilasjonen for å redusere kondensdannelse i underetasjene.
 • Orientering om oppfølging av saker fra befaring med utbygger
 • Det er montert tilbakeslagsventil i kloakkum.
 • Det er serviceavtaler for tilsyn med garasjeporten, heisene og gassanlegget (utvendig og innvendig)
 • Styret bruker hjemmeside/beboerside aktivt til informasjon
 • Usbl og styret utveksler informasjon på ”styreportalen”, herunder fakturahåndtering.

Styret, 28. april 2012