Enter Title

 

Informasjon fra generalforsamlingen 2013

 

Generalforsamlingen ble holdt 11. april 2013, og det møtte 12 andelseiere. I tillegg var tre andelseiere representert ved fullmakt. Det møtte ingen leietakere.

Resultatet av behandlingen ble:

 • Årsregnskapet og årsmeldingen for 2012 ble godkjent (årsoppgjøret er lagt ut på beboersiden)
 • Budsjettet for 2012 ble tatt til orientering (budsjettet ligger på beboersiden)
 • Vedtak fra andre saker:
 • Vedtektene ble supplert med ny bestemmelse om forbud mot oppsett av parabolantenner eller andre utvendige antenner. 
 • Vedtektene fikk en presisering om at styret fastsetter egne husordensregler. 
 • Nye husordensregler ble vedtatt. (Se nærmere om dette under "regler for borettslaget".)
 • Forslag om å montere takrenner ytterst på alle verandaer i 2. etasje ble nedstemt. 
 • Det ble gitt orienteringer om HMS/internkontroll
 • Mål, risikovurderinger, registrering av avvik og oppfølging av tiltak
 • Oppfordring om at beboerne bidrar til å tenke sikkerhet og varsle om uønskede hendelser, blant annet knyttet til brannfare, gasslekkasjer, oppbevaring av brannfarlige væsker og forbud mot oppbevaring av propanbeholdere i bodene, holde dører og gitterportene ved rømningsveiene.
 • Det er løpende tilsyn med borettslaget ved vaktmester, og styret gjennomfører selv tilsyn gjennom vernerunde.

 

 • Det ble gitt orienteringer om oppfølging av fuktighet i garasjen
 • Siden høsten 2012 har det vært målt temperatur og fuktighet to-tre ganger i uken.
 • Det har vært atskillig bedre klima i garasje og bod i vinter enn tidligere. Om vinteren skyldes fuktighet snøsmelting fra bilene, og om sommeren/varme dager skyldes fuktighet kondensering. 
 • Det er plan om å montere en avfukter i bodrom blokk 2 for å holde fuktighet/temperatur nede på varme sommerdager. 

 

 • Valgkomiteens forslag til tillitsvalgte ble vedtatt.  Følgende valg ble gjort:
 • Leder Øyvind Sunde (976 10 122), 2 år
 • Styremedlem Haakon Tronrud, 1 år
 • Styremedlem Jarle Myhre (934 83 187) og styremedlem Carmen Hatledal Knutsen (975 89 569) var ikke på valg. 
 • I tillegg ble det valgt 4 varamedlemmer, 2 delegater til Usbl og 3 medlemmer av valgkomiteen (oversikt over tillitsvalgte finnes på hjemmesiden under flippen ”kontakt oss”).
 • Forslag til godtgjørelse ble godkjent.                                                                                                                                                                                                          

Fra årsmeldingens redegjørelse om styrets arbeid i 2012, nevnes:

 • Pågående utprøvingsprosjekt om drifting av ventilasjon og temperatur i garasjene for å redusere kondensering. 
 • Pågående utprøvingsprosjekt knyttet til takvinduer og lekkasjer. Det har ikke vært lekkasjer siden det ble montert 3-lags glass i fjor sommer. 
 • Det er reforhandlet og tegnet nye serviceavtaler:
  • Vaktmester (Usbl Assistanse)
  • Gasspeiser (Bygg & Varme)
  • Vann- og kloakkpumper (Louis F. Gay)
  • Renhold (Finstad Renhold)
  • Kabeltjenester (Nokab) 
 • For øvrig er borettslaget dekket med service- og tjenesteavtaler om forretningsførsel (Usbl), heis (Elevator), alarm og uttrykningsbveredskap heiser (Niscayah), garasjeport (Crawford), varmtvannsberedere, sirkulasjonspumper og rørstekk (Romerike Rør). 
 • Det utvendige gassanlegget (inkl. gasstank) er kontrollert av Norsk Gassnett, og Norsk Heiskontroll har hatt tilsyn med heisene. 
 • Borettslaget har porteføljeavtale strøm med Hafslund, gjeldende for 2011 og 2012. (Denne er fornyet i tre år.) 
 • Det har vært utgitt ni info-skriv i 2012, og styret bruker i tillegg hjemmeside/beboerside aktivt til informasjon
 • Det er startet et arbeid med opprustning av uteområdene. 

Styret, 4. mars 2013 (datering av årsmeldingen).