Enter Title

 

Orientering fra generalforsamlingen 2014

Generalforsamlingen ble holdt 3. april 2014, og det møtte 15 andelseiere med stemmerett og tre med talerett. I tillegg var en andelseier representert ved fullmakt. Det møtte ingen leietakere.

Resultatet av behandlingen ble:

 • Årsregnskapet og årsmeldingen for 2013 ble godkjent (årsoppgjøret er lagt ut på beboersiden)
 • Budsjettet for 2014 ble tatt til orientering (budsjettet ligger på beboersiden)

Vedtak fra andre saker:

 • Styret fikk fullmakt til å innhente anbud på maling av den mørke fargen på blokk 1, samt inngå avtale om å gjennomføre denne malingen. Arbeidet finansieres av borettslagets egne midler.

Det ble gitt følgende orienteringer:

 • Gass og brannsikkerhet; INFO-skriv nr. 2/2014 var lagt ved innkallingen, samt rømningsplan og oppsamlingsplass ved evakuering. Det er lagt ut dokumentasjon og redegjørelse for borettslagets og beboernes ansvar og oppgaver knyttet til gass og brannsikkerhet på hjemmesiden/beboersiden. For øvrig vil borettslaget inngå avtale om akkreditert kontroll av borettslagets del av gassanlegget, samt inngå avtale om uavhengig kontroll av overrislingsanlegg (FG-godkjent kontroll).
 • El-biler og ladepunkter; det ble antydet flere muligheter for hvordan borettslaget kan tilrettelegge for kontakter for elbiler. Alle mulighetene vil innebære innstalleringskostnad for de som ønsker dette. Den mest sannsynlige driftsformen vil være å koble den enkeltes sikring til fellesanlegget og avregne vedkommende for et stipulert forbruk.
 • Vann og kondensering i garasjen; det er registrert temperatur og fuktighetsdata over lengre periode i fjor, og kondenseringspunktet ligger omkring 17 grader. På sommertid vil ventilasjonsanlegget tilpasses dette, samt at det blir kjørt en avfukter i garasjen for å redusere fuktigheten. Om vinteren må smeltet snø vannsuges. Dette gjøres på dugnad/frivillig innsats.

Valgkomiteens forslag til tillitsvalgte ble vedtatt.  Følgende valg ble gjort:

 • (Leder Øyvind Sunde (976 10 122) var ikke på valg)
 • Styremedlem Haakon Tronrud, 1 år
 • Styremedlem Jarle Myhre (934 83 187) og styremedlem Carmen Hatledal Knutsen (975 89 569), 2 år. 
 • I tillegg ble det valgt 4 varamedlemmer, 2 delegater til Usbl og 2 medlemmer av valgkomiteen (oversikt over tillitsvalgte finnes på hjemmesiden under flippen ”kontakt oss”).

Forslag til godtgjørelse til styret ble godkjent.                                      

Fra årsmeldingens redegjørelse om styrets arbeid i 2013 nevnes:

 • I forbindelse med utprøvingsprosjekt om drifting av ventilasjon og temperatur i garasjene, er det nå kartlagt en del statistikk, og funnet antatt gode rutiner. I tillegg vil det bli montert avfukter i garasjerommet for å transportere fuktig luft ut. Vinterstid må smeltevann vannsuges.  
 • Det er utført service på gasspeisene, samt også på det utvendige anlegget (det siste er Norsk Gassnetts ansvar). Det har også vært service og tilsyn med vann og kloakkpumper, samt tilsyn med overrislingsanlegg for leiligheter i 3. etasje.
 • Borettslaget har følgende serviceavtaler:
  • Forretningsfører Usbl Nittedal (inkl. enkelte tilleggstjenester)
  • Vaktmester (Usbl Assistanse)
  • Gasspeiser (Bygg & Varme)
  • Vann- og kloakkpumper (Louis F. Gay)
  • Renhold (Finstad Renhold)
  • Kabeltjenester (Nokab) 
  • Heiser (Elevator)
  • Alarm og utrykningsberedskap heiser (Niscayah)
  • Garasjeport (Crawford)
  • Rørstrekk, varmtvannsberedere og sirkulasjonspumper (Romerike Rør) 
 • Det utvendige gassanlegget (inkl. gasstank) er kontrollert av Norsk Gassnett, og Norsk Heiskontroll har hatt tilsyn med heisene. 
 • Borettslaget har porteføljeavtale strøm med Hafslund, gjeldende for 2013-2015. Strømforbruket i 2013 var på 272.000 kWh, som er 3,3% høyere enn i 2012. 
 • Det har vært utgitt fem info-skriv i 2013, og styret bruker i tillegg hjemmeside/beboerside aktivt til informasjon.
 • Uteområdet ble oppgradert i 2013 med bl.a. ny beplantning av bær- og prydbusker.  

 

Styret, 11. mars 2014 (datering av årsmeldingen).