Enter Title

Orientering fra generalforsamlingen 2015

Generalforsamlingen ble holdt 15. april 2015, og det møtte 19 andelseiere med stemmerett og to med talerett. I tillegg var to andelseier representert ved fullmakt. Det møtte ingen leietakere.

Resultatet av behandlingen ble:

 • Årsregnskapet og årsmeldingen for 2014 ble godkjent (årsoppgjøret er lagt ut på beboersiden)
 • Budsjettet for 2015 ble tatt til orientering (budsjettet ligger på beboersiden)
 • Innkomne saker eller saker til beslutning:
 • Det var ikke kommet inn saker fra andelseierne.
 • Styret fremmet ingen saker til behandling.
 • Det ble gitt følgende orienteringer:
 • Sikkerhet og trygghet; Det ble gitt en orientering og demonstrasjon for pålogging på hjemmesiden/beboersiden, samt hvilke saker som er lagret under fanene ”Internkontroll gass og brannsikkerhet – beboere” og tilsvarende fane for ”styret”. Det ble understreket andelseiernes ansvar for å kunne framvise serviceavtale gass, servicerapporter gass, FDV-dokumentasjon, varslingsplan og rømningsplan, og at disse dokumentene er lagret for alles vedkommende under fanen ”beboere”.  
 • Gassledning til utegrill; denne har nå gått over holdbarhetsdato siden borettslaget var nytt, og ny må kjøpes. Det ble gitt anmodning om å bestille dette gjennom nestleder, som har skaffet gunstig kjøpsavtale med en leverandør. Det skal også skiftes slange for de som bruker gassflaske til utegrill, dersom holdbarhetsdato på denne er gått ut.  
 • Kundeavtale Usbl; det ble gjennomgått de avtaler som borettslaget har med Usbl, både kundeavtalen og tilleggsavtalene. I den anledning ble avtalen med BBL Finans nevnt konkret, da denne sikrer innbetaling av fellesutgiftene. Også avtalen med Usbl boservice AS (vaktmester) ble gjennomgått og kommentert.
 • Fordelsprogram Usbl; Usbls representant på generalforsamlingen gjennomgikk fordelsprogrammet i Usbl-medlemskapet. Blant annet gitt en demonstrasjon hvordan man registrerer seg som medlem i Usbl for å få utnyttet de bonuser og rabatter som kan oppnås.
 • Valgkomiteens forslag til tillitsvalgte ble vedtatt.  Følgende valg ble gjort:
 • Leder Øyvind Sunde (976 10 122), valgt for 2 år.
 • Styremedlem Haakon Tronrud,  valgt for 1 år.
 • Styremedlem Jarle Myhre (934 83 187) og styremedlem Carmen Hatledal Knutsen (975 89 569) var ikke på valg. 
 • I tillegg ble det gjenvalgt 4 varamedlemmer, 2 delegater til Usbl (Øyvind Sunde og Jarle Myhre) og 2 medlemmer av valgkomiteen (oversikt over tillitsvalgte finnes på hjemmesiden under flippen ”kontakt oss”).
 • Forslag til godtgjørelse til styret ble godkjent.

Fra årsmeldingens redegjørelse om styrets arbeid i 2014 nevnes:

 • Det ble gjennomført undersøkelse om mulig garantiarbeid i forbindelse med 5-års frist siden borettslaget var nytt. Det var kun mindre mangler meldt inn, og de færreste var søkegode. Det er én sak som fortsatt er til oppfølging.   
 • Det er gjennomført en rekke tiltak knyttet til internkontroll i borettslaget, og det neves:
 • Tilsyn med gassanlegg v/Nedre Romerike Brann- og redningsvesen IKS
 • Service på gassanlegg v/Bygg & Varme AS
 • Akkreditert kontroll gassanlegg v/Risør Sveis og Montering AS
 • FG-kontroll sprinkleranlegg v/ Norsk Brannvernforening, Kontroll og analyse
 • Service på vannpumper og kloakkpumper v/Gravco AS
 • Slamtømming av kummer v/Oslo Pumpeservice AS
 • Kontroll av brannslukningsapparater hos beboerne og brannslanger i fellesareal v/Trygg og Sikker AS (januar 2015)
 • Service på heisene v/Elevator AS (hovedservice og mellomservice)
 • Kontroll av heisene v/Norsk Heiskontroll, Område 6
 • Service av garasjeporten v/Crawford AS
 • Vernerunde v/styret og Usbl Boservice AS (vaktmester)

Det er kun avdekket få avvik gjennom disse kontrollene, som stort sett er lukket.

 • Borettslaget har en rekke serviceavtaler og tjenesteavtaler. Ut over avtaler om gjennomføring av kontroll og service nevnt ovenfor, har borettslaget følgende i tillegg:
  • Forretningsfører Usbl Nittedal (inkl. enkelte tilleggstjenester).
  • Vaktmestertjenester fra Usbl Boservice AS.
  • Renholdsavtale med Finstad Renhold AS.
  • Kabeltjenester fra Nokab inkludert digitale signaler til alle leiligheter.
  • Alarm og utrykningsberedskap heiser v/Niscayah AS.
  • Service- og vedlikeholdsavtale for varmtvannsberedere, sirkulasjonspumper og rørstrekk i kjeller v/Romerike Rør AS. 
 • Det utvendige gassanlegget (inkl. gasstank) er kontrollert av Norsk Gassnett, og Norsk Heiskontroll har hatt tilsyn med heisene. 
 • Borettslaget har porteføljeavtale strøm med Hafslund, gjeldende for 2013-2015. Strømforbruket i 2014 var på 257.300 kWh, som er 5,4% lavere enn i 2013. (Figur over strømforbruket vises ikke her).
 • Det har vært utgitt ni info-skriv i 2014, og styret bruker i tillegg hjemmeside/beboerside aktivt til informasjon.
 • Uteområdet ble ytterligere oppgradert i 2014 med bl.a. ny beplantning av bær- og prydbusker, samt beplantet grønnsaksbedd/krydderbedd.
 • Borettslaget har ikke hatt vesentlige driftsforstyrrelser i 2014.

Styret, 16. mars 2015 (datering av årsmeldingen).