Enter Title

Orientering fra generalforsamlingen 2016

Generalforsamlingen ble holdt 20. april 2016, og det møtte 19 andelseiere med stemmerett og en med talerett. Det var ingen representert ved fullmakt. Det møtte ingen leietakere.

Resultatet av behandlingen ble:

 • Årsregnskapet og årsmeldingen for 2015 ble godkjent (årsoppgjøret er lagt ut på beboersiden)
 • Budsjettet for 2016 ble tatt til orientering (budsjettet ligger på beboersiden)
 • Innkomne saker eller saker til beslutning:
 • Styret foreslo endring i vedtektene §8-1 (1) om at styret består av én leder og to medlemmer, samt tre vara medlemmer. Enstemmig vedtatt. 
 • Et forslag fra en beboer om å anskaffe to trampoliner ble nedstemt.
 • Et forslag fra en beboer om å overlate maling av skillevegger til beboerne ble nedstemt. 

​Det ble gitt følgende orienteringer:

 • Bredbåndsavtale med Nokab; styret har inngått bredbåndsavtale for alle beboerne. Dette gir besparelse for den enkelte beboer, men at borettslaget belaster fellesavtalen over eget budsjett. Avtalen innebærer en standard hastighet på 20/10 Mbps og gratis skifte av modem. Avtalen gjelder i fem år.   
 • FG-kontroll av sprinkleranlegg; etter utført kontroll i september 2014 har det vært dialog om påpekte avvik. Totalt sett er vurderingen innenfor kravene som forsikringsselskapene setter, men det vil bli gjennomført ny kontroll. 

Valgkomiteens forslag til tillitsvalgte ble vedtatt.  Følgende valg ble gjort:

 • Styremedlem Jarle Myhre (934 83 187) og styremedlem Line Madeleine Hagberg (922 57 056) ble valgt for to år. 
 • Det ble gjenvalgt 3 varamedlemmer, 2 delegater til Usbl (Øyvind Sunde og Jarle Myhre) og 2 medlemmer av valgkomiteen (oversikt over tillitsvalgte finnes på hjemmesiden under flippen ”kontakt oss”).
 • Leder Øyvind Sunde (976 10 122), var ikke på valg.
 • Forslag til godtgjørelse til styret ble godkjent.

Fra årsmeldingens redegjørelse om styrets arbeid i 2015 nevnes:

 • Det er inngått fornyet kundeavtale med Usbl, herunder forretningsførsel,  tilleggsavtaler og avtale om sikring og forskuttering av felleskostnader.
 • Ny bredbåndsavtale med Nokab som fellesavtale.
 • Det er åpnet for at beboerne kan få installert elkontakt i garasjen på egen bekostning.
 • Nittedal kommune har innført eiendomsskatt fra 2015.
 • Det er gjennomført en rekke tiltak knyttet til internkontroll i borettslaget, og det neves:
  • Service på gassanlegg v/Bygg & Varme AS
  • Service på vannpumper og kloakkpumper v/Gravco AS
  • Slamtømming av kummer v/Oslo Pumpeservice AS
  • Kontroll av brannslukningsapparater hos beboerne og brannslanger i fellesareal v/Trygg og Sikker AS (januar 2015)
  • Service på heisene v/Orona Norway AS (hovedservice og mellomservice)
  • Kontroll av heisene v/Norsk Heiskontroll, Område 6
  • Service av garasjeporten v/Crawford AS
  • Vernerunde v/styret og Usbl Boservice AS (vaktmester)

Det er kun avdekket få avvik gjennom disse kontrollene, som stort sett er lukket.

 • Borettslaget har en rekke serviceavtaler og tjenesteavtaler. Ut over avtaler om gjennomføring av kontroll og service nevnt ovenfor, har borettslaget følgende i tillegg:
  • Forretningsfører Usbl Nittedal (inkl. enkelte tilleggstjenester), fornyet 2015.
  • Vaktmestertjenester fra Usbl Boservice AS, oppdatert 2015.
  • Renholdsavtale med Finstad Renhold AS.
  • Kabeltjenester fra Nokab inkludert bredbåndssignaler til alle leiligheter.
  • Alarm og utrykningsberedskap heiser v/Niscayah AS.
  • Service- og vedlikeholdsavtale for varmtvannsberedere, sirkulasjonspumper og rørstrekk i kjeller v/Romerike Rør AS. 
 • Borettslaget har porteføljeavtale strøm med Hafslund, gjeldende for 2013-2015. Denne er fornyet inntil videre. Strømforbruket i 2015 var på 266.700 kWh, som er 3,6% høyere enn i 2014. 
 • Det har vært utgitt åtte info-skriv i 2015, og styret bruker i tillegg hjemmeside/beboerside aktivt til informasjon.
 • Uteområdet ble ytterligere oppgradert i 2015 med bl.a. beplantning av bær- og prydbusker, samt beplantet grønnsaksbedd/krydderbedd.
 • Borettslaget har ikke hatt vesentlige driftsforstyrrelser i 2015.

Styret, 16. mars 2016 (datering av årsmeldingen).