Enter Title

Orientering fra generalforsamlingen 2017

Generalforsamlingen ble holdt 5. april 2017, og det møtte 12 andelseiere med stemmerett. I tillegg var tre andelseier representert ved fullmakt. Det møtte ingen leietakere.

Resultatet av behandling av årsregnskap, årsberetning og budsjett 2017 ble:

 • Årsregnskapet og årsmeldingen for 2016 ble godkjent (årsoppgjøret er lagt ut på beboersiden)
 • Budsjettet for 2017 ble tatt til orientering (budsjettet ligger på beboersiden)

Saker til behandling:

 • Styret foreslo å la leie av TV-dekoder (Get Boks II) inngå i fellesavtale med Nokab AS. Enstemmig vedtatt. 
 • Styret foreslo å velge revisjonsfirmaet KPMG som revisor. Enstemmig vedtatt. 

​Det ble gitt følgende orienteringer:

 • Status i sak om FG-kontroll sprinkleranlegg for 3. etasjeleilighetene. De vesentligste avvikene er lukket, men det gjenstår arbeid i den enkeltes leilighet.
 • Det ble anmodet om å bidra på dugnadsarbeid i hagen, først og fremst i bær- og krydderparsellen. 

Valgkomiteens forslag til tillitsvalgte ble vedtatt.  Følgende valg ble gjort:

 • Styreleder Øyvind Sunde (976 10 122) ble gjenvalgt for to år.
 • Styremedlem Jarle Myhre (934 83 187) og styremedlem Line Madeleine Hagberg (922 57 056) var ikke på valg. 
 • Det ble gjenvalgt 3 varamedlemmer, 2 delegater til Usbl (Øyvind Sunde og Jarle Myhre) og 2 medlemmer av valgkomiteen (oversikt over tillitsvalgte finnes på hjemmesiden under flippen ”kontakt oss”).

Forslag til godtgjørelse til styret ble godkjent.

Fra årsmeldingens redegjørelse om styrets arbeid i 2016 nevnes:

 • Alle leilighetene er solgt, tre er framleid.
 • Borettslaget har hatt besøk av tyver, som har stjålet takboks, dekk, sykler fra garasje og boder. Det er montert gitterdører til bodrodene under blokk 2.
 • Blokk 2 og 3 er beiset med den mørke fargen.
 • Vi har driftsavtale med Nokab i fem år for kabel-TV og bredbånd.
 • Det er åtte beboere som har montert elkontakter i garasjen.
 • På nyåret i 2017 ble det montert selvavlesningsmålere for strøm.
 • Det er gjennomført en rekke tiltak knyttet til internkontroll i borettslaget, og det neves:
 • Service på gassanlegg v/Bygg & Varme AS
 • Service på vannpumper og kloakkpumper v/Gravco AS
 • Slamtømming av kummer v/Oslo Pumpeservice AS
 • Kontroll av brannslukningsapparater hos beboerne og brannslanger i fellesareal v/Trygg og Sikker AS
 • Service på heisene v/Orona Norway AS (hovedservice og mellomservice)
 • Kontroll av heisene v/Norsk Heiskontroll, Område 6
 • Service av garasjeporten v/Crawford AS
 • Vernerunde v/styret og Usbl Boservice AS (vaktmester)
 • Borettslaget har en rekke serviceavtaler og tjenesteavtaler. Ut over avtaler om gjennomføring av kontroll og service nevnt ovenfor, har borettslaget følgende i tillegg:
 • Forretningsfører Usbl Nittedal (inkl. enkelte tilleggstjenester).
 • Vaktmestertjenester fra Usbl Boservice AS.
 • Renholdsavtale med Finstad Renhold AS.
 • Kabeltjenester og bredbånd fra Nokab.
 • Alarm og utrykningsberedskap heiser v/Niscayah AS.
 • Service- og vedlikeholdsavtale for varmtvannsberedere, sirkulasjonspumper og rørstrekk i kjeller v/Romerike Rør AS. 
 • Det har vært utgitt seks info-skriv i 2016, og styret bruker i tillegg hjemmeside/beboerside aktivt til informasjon.
 • Borettslaget har ikke hatt vesentlige driftsforstyrrelser i 2016.

Styret, 6. mars 2017 (datering av årsmeldingen).