Borettslagets drift

Orientering fra generalforsamlingen 2018

Generalforsamlingen ble holdt 18. april 2018, og det møtte 22 andelseiere med stemmerett. I tillegg var én andelseier representert ved fullmakt. 

Resultatet av behandling av årsregnskap, årsberetning og budsjett 2018 ble:

 • Årsregnskapet og rapport fra styret for 20176 ble godkjent (årsoppgjøret er lagt ut på beboersiden).
 • Budsjettet for 20187 ble tatt til orientering (budsjettet ligger på beboersiden).

Saker til behandling:

 1. Styret foreslo å få fullmakt til låneopptak på kr 500 000. Enstemmig vedtatt. 

​Det ble gitt følgende orienteringer:

 • Orientering om ny vaktmesteravtale og borettslagets verktøy for oppfølging av internkontroll, dokumentasjon og arkivering; BevarHMS.
 • Orientering om fagmessige arbeider i leilighetene og den informasjonsplikten beboerne har til styret. 

Valgkomiteens forslag til tillitsvalgte ble vedtatt. Følgende valg ble gjort:

 • Styremedlem Jarle Myhre (934 83 187) og styremedlem Anita Sanden (906 30 637) ble valgt for 2 år. 
 • Styreleder Øyvind Sunde (976 10 122) var ikke på valg.
 • Det ble gjenvalgt 3 varamedlemmer, 2 delegater til Usbl (Øyvind Sunde og Jarle Myhre) og 2 medlemmer av valgkomiteen (oversikt over tillitsvalgte finnes på hjemmesiden under arkfanen ”kontakt oss”).

Forslag til godtgjørelse til styret ble godkjent.

Fra årsmeldingens redegjørelse om styrets arbeid i 2017 nevnes:

 • Borettslaget har hatt gjentagende vannlekkasjer i blokk 1. Leilighet nr. 90 og 92 har blitt renovert etter hendelsen. Dette har vært en forsikringssak.
 • Et langvarig arbeid med å lukke avvik etter FG-kontroll av overrislingsanlegg, er sluttført.
 • Eiendomsskatten er økt med nesten 50 % i 2017.
 • Tre leiligheter er framleid.
 • Risikovurdering og internkontroll.  
 • Fakturahåndtering: Styreleder og sekretær attesterer i sammen på Styreportalen. Bestillinger kun av styreleder eller nestleder. 
 • Hjemmeside: Styret bruker denne aktivt, særlig informasjon på beboersiden. Dere oppfordres til å bruke denne, og evt. sende mail til styret om noe ønskes tatt opp.

Det er gjennomført en rekke tiltak knyttet til internkontroll i borettslaget, og det neves:

 1. Service på gassanlegg v/Bygg & Varme AS
 2. Service på vannpumper og kloakkpumper v/Gravco AS
 3. Slamtømming av kummer v/Oslo Pumpeservice AS
 4. Kontroll av brannslukningsapparater hos beboerne og brannslanger i fellesareal v/Trygg og Sikker AS
 5. Service på heisene v/Orona Norway AS (hovedservice og mellomservice)
 6. Kontroll av heisene v/Norsk Heiskontroll, Område 6
 7. Service av garasjeporten v/Crawford AS
 8. Vernerunde v/styret og Usbl Boservice AS (vaktmester)
 • Borettslaget har en rekke serviceavtaler og tjenesteavtaler. Ut over avtaler om gjennomføring av kontroll og service nevnt ovenfor, har borettslaget følgende i tillegg:
 1. Forretningsfører Usbl Nittedal (inkl. enkelte tilleggstjenester).
 2. Vaktmestertjenester fra Usbl Boservice AS.
 3. Renholdsavtale med Finstad Renhold AS.
 4. Kabeltjenester og bredbånd fra Nokab.
 5. Alarm og utrykningsberedskap heiser v/Niscayah AS.
 6. Service elektrisk anlegg v/El-IT Elektrto AS.
 7. Service rørleggertjenester v/TR Vann.& Varme. 
 • Det har vært utgitt sju info-skriv i 2017, og styret bruker i tillegg hjemmeside/beboerside aktivt til informasjon.
 • Borettslaget har ikke hatt vesentlige driftsforstyrrelser i 2017 bort sett fra den nevnte vannlekkasjesaken.

Styret, 14. mars 2018 (datering av årsmeldingen).