Sett inn:    
Synlighet:     Modul:   

Borettslagets drift

Orientering fra generalforsamlingen 2019

Generalforsamlingen ble holdt 10. april 201, og det møtte 16 andelseiere med stemmerett. I tillegg var én andelseier representert ved fullmakt. 

Resultatet av behandling av årsregnskap, årsberetning og budsjett 2019 ble:

 • Årsregnskapet og rapport fra styret for 2018 ble godkjent (årsoppgjøret er lagt ut på beboersiden).
 • Budsjettet for 2019 ble tatt til orientering (budsjettet ligger på beboersiden).

Valgkomiteens forslag til tillitsvalgte ble vedtatt. Følgende valg ble gjort:

 • Øyvind Birkedal (nr. 108) ble valgt som leder, 2 år  
 • Trond Berg (nr. 20) ble valgt som styremedlem, 1 år
 • Styremedlem Anita Sanden var ikke på valg.
 • Det ble gjenvalgt 3 varamedlemmer, 2 delegater til Usbl (Øyvind Birkedal og Trond Berg) og 2 medlemmer av valgkomiteen (oversikt over tillitsvalgte finnes på hjemmesiden under arkfanen ”kontakt oss”).

Forslag til godtgjørelse til styret ble godkjent.

Fra årsmeldingens redegjørelse om styrets arbeid i 2018 nevnes:

 • Borettslaget har hatt en god drift i 2018, men vedlikeholdsoppgaver kommer i økende grad. Som vi rapporterte om i 2017 har borettslaget vært rammet av gjentagende vannlekkasjer i blokk 1 i 2017, men vi fikk også én vannlekkasje i begynnelsen av 2018. Dette har vært omfattende forsikringssaker, og arbeid med å tørke opp og rehabilitere to leiligheter har tatt tid.
 • Det har vært gjennomført et tilsyn med det elektriske anlegget i borettslaget (fellesareal) og noen avvik er rettet. Sikringen for lys i tavle- og bodrom under blokk 2 løste til stadighet ut, og det viste seg at armaturen og ledningene var svake og ga overledning. Derfor ble alle armaturer skiftet til LED-lamper.
 • Varmekablene i nedkjørsel til garasjen og foran garasjeporten var defekte. Etter en kontroll viste det seg at det var kablene foran garasjeporten som hadde brudd og disse ble skiftet. Samtidig ble det satt på større effekt slik at snøen smelter.
 • Det var flere terrassegjerder i 3. etasjeleilighetene som hadde fått råteskader. Det ble bestemt å skifte til trykkimpregnerte bord med dryppekant, og arbeidet ble utført av snekker.
 • Tre leiligheter er framleid.
 • Risikovurdering og internkontroll.  
 • Fakturahåndtering: Styreleder og sekretær attesterer i sammen på Styreportalen. Bestillinger kun av styreleder eller nestleder. 
 • Hjemmeside: Styret bruker denne aktivt, særlig informasjon på beboersiden. Dere oppfordres til å bruke denne, og evt. sende mail til styret om noe ønskes tatt opp.

Det er gjennomført en rekke tiltak knyttet til internkontroll i borettslaget, og det neves:

 1. Service på gassanlegg v/Bygg & Varme AS.
 2. Service på vannpumper og kloakkpumper v/Gravco AS.
 3. Slamtømming av kummer v/Oslo Pumpeservice AS.
 4. Kontroll av brannslukningsapparater hos beboerne og brannslanger i fellesareal v/Trygg og Sikker AS.
 5. Service på heisene v/Orona Norway AS, hovedservice og mellomservice.
 6. Kontroll av heisene v/Norsk Heiskontroll, Område 6.
 7. Service av garasjeporten v/ASSA Abloy AS (tidligere Crawford).
 8. Vernerunde v/styret og Usbl Boservice AS (vaktmester).

Borettslaget har en rekke serviceavtaler og tjenesteavtaler. Ut over avtaler om gjennomføring av kontroll og service nevnt ovenfor, har borettslaget følgende i tillegg:

 1. Forretningsfører Usbl Nittedal (inkl. tilleggstjenester). 
 2. Vaktmestertjenester fra Usbl Boservice AS.
 3. Renholdsavtale med Finstad Renhold AS, prisjustert pr. 1.1.2018. 
 4. Kabeltjenester og bredbånd fra Nokab.
 5. Alarm og utrykningsberedskap heiser v/Niscayah AS.
 6. Service- og vedlikehold for varmtvannsberedere, sirkulasjonspumper og rørstrekk gjøres på forespørsel til TR Vann og Varme.
 7. Forsikring med If.
 8. Det har vært utgitt sju info-skriv i 2018, og styret bruker i tillegg hjemmeside/beboerside aktivt til informasjon.

Styret, 20. mars 2019 (datering av årsmeldingen).