Om oss

Dyrehold

Dyrehold

 

Til styret i Seterhaugen borettslag

Søknad om dyrehold

 

Undertegnede ………………………………. Adresse: ……………………………………..

søker med dette om å holde ………………..  Begrunnelsen er :…………………………….

………………………………………………………………………………………………..

Jeg forplikter med til å overholde regler om dyrehold som er vedtatt av generalforsamlingen og som er en del av borettslagets husordensregler. Gjelder søknaden å holder flere dyr, skal det gis særskilt begrunnelse.

Erklæring

  1. Det forutsettes at eier av dyret er kjent med politivedtektene angående dyrehold og straffebestemmelsene som gjelder for å holde dyr.  Hunder  skal holdes i bånd innenfor borettslagets område.
  2. Jeg erklærer meg ansvarlig og erstatningspliktig for enhver skade som min hund/katt eller andre dyr måtte påføre person eller eiendom, for eksempel oppskraping av dører og karmer, skader på blomster, planter, grøntanlegg m.v.
  3. Jeg forplikter meg til straks å fjerne ekskrementer som mitt dyr måtte etterlate på trapper, veier, plener i bed og lignende.
  4. Jeg er innforstått med at dyreholdet vil kunne bli til ulempe eller sjenanse for beboere. Dersom det fremsettes berettigede klager over at mitt dyrehold sjenerer naboer med lukt, bråk etc. eller på annen måte er til ulempe, for eksempel skaper redsel eller angst, forplikter jeg meg til å fjerne dyret hvis ikke en minnelig ordning med klageren kan oppnås.  I tvilstilfeller avgjør styret etter forhandling med partene hvorvidt en klage er berettiget.
  5. Jeg erklærer meg villig til å godta de endringer i bestemmelser som generalforsamlingen fatter og finner nødvendig å foreta.
  6. Denne erklæringen betraktes som en del av husordensreglene og leiekontrakten.  Brudd på erklæringen blir å betrakte som mislighold av leiekontrakt.

 

……………………..,  den ……….  /………   Andelseiers underskrift:…………………………….                                                                                                                                                     

1.         Styret gir tillatelse til å holde …………………………………   på de underskrevne vilkår.

2.         Styret avslår søknaden på grunn av: ………………………………………………………..

            ………………………………………………………………………………………………

            ………………………………………………………………………………………………

 

Skyttamyra,  den ………./ ……….   Styrets leder:……………………………………….………….

 

Skjemaet kan også lastes ned her: