Om oss

Husordensregler

Husordensregler

HUSORDENSREGLER FOR SETERHAUGEN BORETTSLAG

Sist oppdatert: 16.4.2020.

Husordensreglene er gitt med hjemmel i vedtektenes § 4-1 (6). Reglene skal medvirke til å sikre borettshaverne et godt bomiljø, og gjelder også for utleide og framleide leiligheter. 

Leilighetene

 1. Det skal normalt være ro i leiligheten fra kl. 23:00 til kl. 06:00.  Musikkøvelser, sangøvelser og lignende etter kl. 20:00 tillates med samtykke fra naboene i leilighetene over/under og ved siden av.
  1. Dersom borettshaver i 2. og 3. etasje måker snø fra terrassen, skal snøen ikke kastes på terrassen til naboen under. 
  2. Beboere i 2. og 3. etasje skal ikke børste støv eller annet bøss, riste sengetøy eller tepper over terrassen til naboen under. 
 2. Alle rom i leiligheten skal holdes oppvarmet slik at ikke vannledningen fryser til.

Kjeller og garasje

 1. Det er én biloppstillingsplass per leilighet i garasjen. Plassen kan også benyttes til oppbevaring av sommer/vinterhjul og takboks, selv om det henstilles til å bruke boden til slik oppbevaring. Det er ikke anledning til å oppbevare andre gjenstander på biloppstillingsplassen. Garasjeområdet skal ikke brukes til bilreparasjoner eller service på bilene. 
 2. En borettshaver kan leie ut/låne ut sin parkeringsplass. Utlån/utleie skal bare skje til andre borettshavere i borettslaget, herunder til leietakere og framleietakere. Borettshaver gir melding til styret.  
 3. Barnevogner og lignende skal ikke plasseres i fellesrom i kjeller.  
 4. Det er én sportsbod per leilighet i kjellerområdene. For å redusere risiko for kondensering og å sikre god ventilasjon til vegger og gulv skal gjenstander ikke legges inntil og oppå betongflatene. Det skal benyttes hylleanordninger/skap med ben eller andre innretninger som gir luftrom mellom betong og gjenstander. 

Utomhus

 1. Rømningsveiene skal holdes fri for sykler m.v. både i trappenedløpet og utenfor gitterport, slik at rømning til enhver tid kan skje uhindret. 
 2. Parkering utendørs skal skje på oppmerkede plasser, og parkering utenfor disse på borettslagets område er forbudt. Parkering av avskiltede biler, eller biler uten gyldige skilter, er forbudt, og bilene kan fjernes for eierens/borettshaverens bekostning. Eier/borettshaver varsles om borttauing med 14 dagers varsel.
 3. Det er forbudt å la bilene stå på tomgangskjøring over lengre tid (ut over 2 minutter). 
 4. Barnevogner, ski, kjelker, sykler m.v. må ikke settes slik at det er til sjenanse for naboer, besøkende og andre. 
 5. Fotballsparking, sykling, annen ball-lek osv. må utøves slik at det ikke er til sjenanse for naboer. Vern om felles grøntanlegg!
 6. Ikke legg ut mat til fugler på bakken da dette kan trekke rotter og mus til eiendommen.
 7. Flaggstenger, markiser, skilter, gjerder eller lignende må ikke settes opp uten tillatelse fra styret i borettslaget. Dette gjelder ikke veggmonterte flagg eller markiser på terrassen. 

Søppelrom/papirrom

 1. Søppelrom er kun for husholdningssøppel. Større gjenstander som for eksempel tørkestativ, bilder, hvitevarer, byggematerialer osv. skal ikke kastes, men leveres på miljøstasjon. Er søppelbeholderne fulle, må søppel oppbevares av den enkelte inntil beholderne er tømt. 
 2. Papirrom er kun for papp og papir og ikke for husholdningsavfall, plast, isopor og julepapir. Alle kartonger og esker skal flatpakkes. Det er ikke lov til å legge papp/papir på toppen eller utenfor beholderne. Er beholderne fulle, må papp/papir oppbevares av den enkelte inntil beholderne er tømt. 
 3. Utleverte røde plastbokser (”rødboksen”) er til spesialavfall som småelektronikk, eksempelvis mobiltelefoner, barbermaskiner, elektriske tannbørster, småradioer etc., samt farlig avfall,  eksempelvis alt fra batterier og lyspærer til løsemidler og spraybokser. Den enkelte oppbevarer spesialavfall og besørger dette levert på miljøstasjon eller til spesialavfallshenting fra renovasjonsselskapet (miljøbilen). 

Annet

 1. Borettshavere som ønsker å holde husdyr, skal sende søknad til styret og undertegne erklæring om dyrehold. Det skal benyttes eget skjema for søknad. Ønskes det å holde flere husdyr, skal særskilt begrunnelse gis. Eier skal sørge for at dyrene ikke er til ulempe for naboer og deres besøkende, eller til skade for det felles grøntanlegg.  Dersom det fremsettes berettigede klager over at dyreholdet er sjenerende, for eksempel skaper redsel eller angst, forplikter dyreeier seg til å fjerne dyret hvis ikke en minnelig ordning med klageren kan oppnås. Styret kan avgjøre om en klage er berettiget. Hunder skal holdes i bånd på borettslagets område. 
 2. Det henstilles til borettshaverne straks å melde fra til styret om feil eller skader på bygningene, innretninger, leiligheten og grøntanlegget.
 3. Både andelshaver og borettslaget har vedlikeholdsplikt, jf. vedtektenes §§ 5-1 og 5-2. Andelshaver har også informasjonsplikt om arbeider som krever fagmessig utførelse, og styret underrettes om dette og samsvarserklæring vedlegges. Se også generelt om informasjonsplikten i vedtektenes § 5-1 (6).

Med ønske om godt bomiljø på Seterhaugen!

 

Vedtatt i styremøte 4. mars 2013. 

Tatt opp som orienteringssak på generalforsamlingen 11. april 2013. 

Endringer vedtatt i styremøte 21. august 2014 (pkt. 9), 16. mars 2015 (nytt pkt. 10) og 21. juni 2018. 

Endring vedtatt i styremøte 16. april 2020 (pkt 2 b)

--------------------------------------------------------------------

Husordensreglene kan du laste ned som dokument.her: